زنبور
زنبور

زنبور زرد و قرمز..................هی میکنه وز و وز
دنبال گل میگرده....................یک گل ناز و قرمز
یواش میاد کنارم.......................میشینه روی دستم
شاید خیال میکنه......................من غنچه گل هستم
وای وای وای چیکار کرد؟......مامان میگه بوست کرد
پس چرا جای بوسش.................این همه درد میکنه؟